Zamów telefonicznie +48 22 460 30 30

Warunki zakupu w naszym sklepie internetowym

§ 1 Ogólne

Sklep internetowy Marcotec , działający pod adresem marcotec-sklep.pl, prowadzony jest przez: AF Marcotec Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Transportowców 28/2 wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000144122, z kapitałem zakładowym 50.000,00 opłaconym w całości, nr NIP 118-00-52-699, nr Regon 010446797

§ 2 Przyjmowanie i realizacja zamówień

Sklep internetowy www.marcotec-sklep.pl , zwany dalej sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet (z możliwością odbioru osobistego). Informacje na temat swojej oferty sklep zamieszcza na stronie marcotec-sklep.pl
Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez strony www.marcotec-sklep.pl. Natychmiast po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

§ 3 Przyjęcie zamówienia do realizacji:

W sytuacji, gdy zamówienie jest składane po raz pierwszy (płatne przy odbiorze lub przelewem) - przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się po tym, jak do sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia o potwierdzeniu jego złożenia. Realizacja każdego kolejnego zamówienia płatnego przy odbiorze lub przelewem rozpoczyna się natychmiast po jego otrzymaniu przez sklep, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia. W przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili autoryzacji karty.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.
Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
Do każdego zamówienia wystawiana jest paragon (lub faktura VAT na życzenie). Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.
W wypadku błędnej ceny produktu, mocno odbiegającej od cen rynkowych (zła cena wprowadzaona do systemu), zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówienia.
Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z biurem e-mailem pod adres sklep@marcotec-sklep.pl lub telefonicznie pod numerem:
+48 22 460 30 30
Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Marcotec oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. »O ochronie danych osobowych« (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

§ 4 Ceny towarów

Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT (cena z jedną gwiazdką).
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Koszty dostawy zostaną oddzielnie wyszczególnione na fakturze. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w sekcji "wysyłka" .

§ 5 Czas realizacji zamówienia

Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniany jest przybliżony czas realizacji w dniach roboczych. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Dokładny czas dostawy określany jest przez firmę kurierską.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnie podanym adresem przez Klienta.

§ 6 Formy płatności

Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

- kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia faktury - w wyjątkowych sytuacjach, przy realizacji specjalnych zamówień o długim czasie realizacji karta obciążana jest 24 dnia od złożenia zamówienia,
- przelewem bankowym na konto sklepu,
- e-przelewem przez portal eCard S.A.
- wykorzystując bon zakupowy lub promocyjny.
Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane tylko kartą kredytową.

§ 7 Reklamacje

Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.
Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:
- wad fabrycznych,
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu
- niezgodności towaru ze specyfikacją towaru zawartą w zamówieniu
W takim przypadku Klient powinien odesłać towar przesyłką kurierską UPS na adres sklepu:
AF Marcotec Sp. z o.o.
ul. Transportowców 28/2
02-858 Warszawa
Polska
Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę zakupową oraz formularz reklamacyjny.
Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Aby dokonać reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem, który wysyła do Klienta drogą elektroniczną formularz reklamacji. Wydrukowany i wypełniony formularz reklamacyjny razem z towarem stanowią podstawę do uznania reklamacji, zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu na pełnowartościowy.
Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 1 roku od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sklepu o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, zniszczeniu pudełka. Płyty CD, płyty DVD, karty pamięci muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
Zwracany towar należy odsyłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą oraz formularze zwrotu.
Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

§ 9 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci AF Marcotec Sp.z o.o., chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o kontakt z biurem:
AF Marcotec Sp. z o.o.
ul. Transportowców 28/2
02-858 Warszawa
Polska
Telefon: 22 460 30 30
Telefax: 22 460 30 33
E-Mail: sklep@marcotec-sklep.pl
Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

§ 10 Postanowienia końcowe

Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a AF Marcotec Sp. z o.o. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2009
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie marcotec-sklep.pl

Zapraszamy do korzystania ze stron Pomocy, gdzie przedstawiliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Klientów pytania.

* cena brutto bez kosztów transportu ** cena netto bez kosztów transportu